Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Ohrozovanie susedov imisiami z krbu vs. právomoci stavebného úradu

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – „Prístavba k rodinnému domu“. Žalobca ako vlastník vedľajšieho pozemku tvrdil, že povolením stavby mu vznikli škody na pozemku, nakoľko stavebníci mu znečisťujú ovzdušie krbom nad únosnú mieru v priestore jeho pozemku, okná popolčekom, sadzami a zadymovaním samotného interiéru jeho nehnuteľnosti. Žalobca nesúhlasil s tým, že námietky žalobcu týkajúce sa znečisťovania ovzdušia patria do právomoci všeobecného súdu.

25.10.2021

 

Obmedzenosť aplikácie osobitného zreteľa pri prevode majetku obce

Prokurátor podal protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým v rozpore so zákonom zastupiteľstvo previedlo vlastníctvo obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na fyzickú osobu, a to z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov z minulosti.

25.10.2021

 

Stavebné povolenie pre stožiare na vlajky vs. reklamná stavba

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či mestský súd a správne orgány vecne správne posúdili pre spor zásadnú otázku, a síce, či  28 stožiarov stojacich na pozemku vo vlastníctve osoby  zúčastnenej na konaní sú stožiare na vlajky do výšky 8 m, reklamným zariadením, prípadne stavbou na reklamu.

25.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Spracovávanie údajov o prenose dát a polohe osôb

Samotný spor bol zameraný na preskúmanie zákonnosti francúzskych dekrétov o uchovávaní a poskytovaní údajov, ktoré umožňujú identifikovať každú osobu, ktorá prispieva k vytvoreniu obsahu poskytovaného online a o zbere a uchovávaní údajov v odvetví elektronických komunikácií.

Cieľom takejto  právnej úpravy bolo vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov, predchádzanie terorizmu, ochrana národnej bezpečnosti atď.

Prejudiciálne otázky:

Či sa má čl. 15 ods. 1 Smernice 2002/58 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom elektronických služieb ukladá na účely stanovené v tomto článku povinnosť všeobecne a nediferencovane uchovávať údaje o prenose dát a polohe?
Či sa má čl. 15 ods. 1 Smernice 2002/58 v spojení s čl. 7,8 a 11, ako aj s čl. 52 ods. 1 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom elektronických komunikačných služieb ukladá povinnosť zaviesť  vo svojich sieťach opatrenia, ktoré umožňujú jednak automatizovanú analýzu a zber údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase, a jednak zber technických údajov v reálnom čase týkajúcich sa polohy použitých koncových zariadení, pričom nestanovuje požiadavku informovania osôb dotknutých týmto spracovaním a zberom?

21.10.2021

 

Zmiernenie rozsahu zrážok zo mzdy

Dňa 20.10.2021 Vláda SR schválila novelu nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného.

25.10.2021

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Právo obce riešiť zásah do pokojného stavu vs. rozhodovanie o podstate v susedských sporoch

V spore sa jednalo o vysadenie 5ks drevín v blízkosti susedného pozemku. Navrhovatelia v spore požadovali od obce v rámci konania podľa §5 Občianskeho zákonníka aj plnenia, ako je odstránenie koreňov, stromov prerastajúcich do pozemku navrhovateľov, uviesť pozemok do pôvodného stavu, t.j. zasypať humusovou zeminou a upraviť oplotenie medzi parcelami, a to tak, že sa odstráni poškodený múrik oplotenia, vybuduje sa nový a osadia sa železné stĺpiky pre navrhovateľov.

Podľa súdu, takémuto návrhu nie je možné vyhovieť a vydať rozhodnutie na plnenie, teda uloženie povinnosti opraviť oplotenie a odstrániť dreviny. Proti rozsudku krajského súdu bolo podané odvolanie.

21.10.2021

 

Ohrozovanie susedov imisiami z krbu vs. právomoci stavebného úradu

Stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – „Prístavba k rodinnému domu“. Žalobca ako vlastník vedľajšieho pozemku tvrdil, že povolením stavby mu vznikli škody na pozemku, nakoľko stavebníci mu znečisťujú ovzdušie krbom nad únosnú mieru v priestore jeho pozemku, okná popolčekom, sadzami a zadymovaním samotného interiéru jeho nehnuteľnosti. Žalobca nesúhlasil s tým, že námietky žalobcu týkajúce sa znečisťovania ovzdušia patria do právomoci všeobecného súdu.

25.10.2021

 

Obmedzenosť aplikácie osobitného zreteľa pri prevode majetku obce

Prokurátor podal protest proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktorým v rozpore so zákonom zastupiteľstvo previedlo vlastníctvo obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na fyzickú osobu, a to z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov z minulosti.

25.10.2021

 

Stavebné povolenie pre stožiare na vlajky vs. reklamná stavba

Najvyšší správny súd sa zaoberal otázkou, či mestský súd a správne orgány vecne správne posúdili pre spor zásadnú otázku, a síce, či  28 stožiarov stojacich na pozemku vo vlastníctve osoby  zúčastnenej na konaní sú stožiare na vlajky do výšky 8 m, reklamným zariadením, prípadne stavbou na reklamu.

25.10.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Spracovávanie údajov o prenose dát a polohe osôb

Samotný spor bol zameraný na preskúmanie zákonnosti francúzskych dekrétov o uchovávaní a poskytovaní údajov, ktoré umožňujú identifikovať každú osobu, ktorá prispieva k vytvoreniu obsahu poskytovaného online a o zbere a uchovávaní údajov v odvetví elektronických komunikácií.

Cieľom takejto  právnej úpravy bolo vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov, predchádzanie terorizmu, ochrana národnej bezpečnosti atď.

Prejudiciálne otázky:

Či sa má čl. 15 ods. 1 Smernice 2002/58 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom elektronických služieb ukladá na účely stanovené v tomto článku povinnosť všeobecne a nediferencovane uchovávať údaje o prenose dát a polohe?
Či sa má čl. 15 ods. 1 Smernice 2002/58 v spojení s čl. 7,8 a 11, ako aj s čl. 52 ods. 1 Charty vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá poskytovateľom elektronických komunikačných služieb ukladá povinnosť zaviesť  vo svojich sieťach opatrenia, ktoré umožňujú jednak automatizovanú analýzu a zber údajov o prenose dát a polohe v reálnom čase, a jednak zber technických údajov v reálnom čase týkajúcich sa polohy použitých koncových zariadení, pričom nestanovuje požiadavku informovania osôb dotknutých týmto spracovaním a zberom?

21.10.2021

 

Zmiernenie rozsahu zrážok zo mzdy

Dňa 20.10.2021 Vláda SR schválila novelu nariadenia Vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii tak, aby zohľadňovala aktuálnu hospodársku a ekonomickú situáciu a súčasne má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorá je potrebná pre zachovanie dôstojného života povinného.

25.10.2021

 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

Dňa 22.10.2021 bola v MPK zverejnená Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (ďalej len ako „Stratégia“). Navrhovaná verzia Stratégie reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu, resp. konkrétne cieľové skupiny.

25.10.2021

 

Právo obce riešiť zásah do pokojného stavu vs. rozhodovanie o podstate v susedských sporoch

V spore sa jednalo o vysadenie 5ks drevín v blízkosti susedného pozemku. Navrhovatelia v spore požadovali od obce v rámci konania podľa §5 Občianskeho zákonníka aj plnenia, ako je odstránenie koreňov, stromov prerastajúcich do pozemku navrhovateľov, uviesť pozemok do pôvodného stavu, t.j. zasypať humusovou zeminou a upraviť oplotenie medzi parcelami, a to tak, že sa odstráni poškodený múrik oplotenia, vybuduje sa nový a osadia sa železné stĺpiky pre navrhovateľov.

Podľa súdu, takémuto návrhu nie je možné vyhovieť a vydať rozhodnutie na plnenie, teda uloženie povinnosti opraviť oplotenie a odstrániť dreviny. Proti rozsudku krajského súdu bolo podané odvolanie.

21.10.2021