Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zmena definícií v cestnej premávke

Dňa 05.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu je úprava právneho predpisu reflektujúca spoločenskú nebezpečnosť poškodení pozemnej komunikácie. Okrem toho je cieľom zákona reflektovať štatistické údaje o dopravných nehodách a adekvátnejšie definovať usmrtenú osobu na účely zákona.

07.10.2022

 

Priebeh a následky povodní

Dňa 06.10.2022 bola v MPK zverejnená Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2022 (ďalej len „Správa“). Správa obsahuje základné informácie o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa na území SR vyskytli v období január – jún 2022.

07.10.2022

 

Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov

Dňa 04.10.2022 bola v MPK zverejnená Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov a štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov.

07.10.2022

 

Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov

Dňa 04.10.2022 bola v MPK zverejnená Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov a štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov.

07.10.2022

 

Prepustenie zdravotne postihnutej osoby z dôvodu prerušovanej odôvodnenej neprítomnosti

Žalobca nespochybnil pravdivosť a správnosť údajov o jeho neprítomnosti v práci ale poukázal, že existuje priama súvislosť medzi uvedenými absenciami a jeho zdravotným postihnutím. Navrhol, aby jeho prepustenie bolo zrušené z dôvodu, že predstavuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Prejudiciálna otázka znela, či sa má článok 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca z dôvodu jeho prerušovanej, i keď odôvodnenej neprítomnosti v práci, a to aj v prípade, že k tejto neprítomnosti došlo v dôsledku chorôb súvisiacich so zdravotným postihnutím tohto zamestnanca.

07.10.2022

 

Úprava sumy stravného

Dňa 04.10.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú   cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

06.10.2022

 

Schválená novela zákona o energetike

Dňa 27.09.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike,  ktorého potrebu vyvolala aktuálna vážna kríza na veľkoobchodných trhoch s elektrinou.

04.10.2022

 

Prítomnosť určenej osoby pri pôrode

Dňa 27.09.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý priznáva žene-rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba; prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia.

04.10.2022

 

Úprava súm rodičovského príspevku

Dňa 29.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR SR o ustanovení súm rodičovského príspevku. Opatrením sa navrhuje od 1. januára 2023 upraviť sumu rodičovského príspevku na sumu 301,00 eur mesačne a sumu  rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské na sumu 412,60 eura mesačne.

04.10.2022

 

Zmena definícií v cestnej premávke

Dňa 05.10.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu je úprava právneho predpisu reflektujúca spoločenskú nebezpečnosť poškodení pozemnej komunikácie. Okrem toho je cieľom zákona reflektovať štatistické údaje o dopravných nehodách a adekvátnejšie definovať usmrtenú osobu na účely zákona.

07.10.2022

 

Priebeh a následky povodní

Dňa 06.10.2022 bola v MPK zverejnená Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2022 (ďalej len „Správa“). Správa obsahuje základné informácie o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa na území SR vyskytli v období január – jún 2022.

07.10.2022

 

Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov

Dňa 04.10.2022 bola v MPK zverejnená Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov a štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov.

07.10.2022

 

Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov

Dňa 04.10.2022 bola v MPK zverejnená Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na Riadiaci výbor pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov a štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov.

07.10.2022

 

Prepustenie zdravotne postihnutej osoby z dôvodu prerušovanej odôvodnenej neprítomnosti

Žalobca nespochybnil pravdivosť a správnosť údajov o jeho neprítomnosti v práci ale poukázal, že existuje priama súvislosť medzi uvedenými absenciami a jeho zdravotným postihnutím. Navrhol, aby jeho prepustenie bolo zrušené z dôvodu, že predstavuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Prejudiciálna otázka znela, či sa má článok 2 ods. 2 písm. b) smernice 2000/78 vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca z dôvodu jeho prerušovanej, i keď odôvodnenej neprítomnosti v práci, a to aj v prípade, že k tejto neprítomnosti došlo v dôsledku chorôb súvisiacich so zdravotným postihnutím tohto zamestnanca.

07.10.2022

 

Úprava sumy stravného

Dňa 04.10.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na  pracovnú   cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

06.10.2022

 

Schválená novela zákona o energetike

Dňa 27.09.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike,  ktorého potrebu vyvolala aktuálna vážna kríza na veľkoobchodných trhoch s elektrinou.

04.10.2022

 

Prítomnosť určenej osoby pri pôrode

Dňa 27.09.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý priznáva žene-rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba; prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia.

04.10.2022

 

Úprava súm rodičovského príspevku

Dňa 29.09.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR SR o ustanovení súm rodičovského príspevku. Opatrením sa navrhuje od 1. januára 2023 upraviť sumu rodičovského príspevku na sumu 301,00 eur mesačne a sumu  rodičovského príspevku v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské na sumu 412,60 eura mesačne.

04.10.2022