Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

13.06.2024

 

Krajinné plánovanie

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

13.06.2024

 

2. Odborná rada samosprávy

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

 1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
 2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
 3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
 4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
  (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené

11.06.2024

 

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, sociálne služby a zmena školského zákona

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

11.06.2024

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci

Národná rada SR schválila zákon č. 125/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zákon stanovuje kto môže vykonávať odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra, zubný asistent a sanitár a podmienky prijatia cudzinca do výkonu odbornej pracovnej činnosti. Ďalej samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

11.06.2024

 

Nemožnosť rozpustiť politickú stranu len na základe kritizovania ústavného a právneho poriadku štátu

Generálny prokurátor podal žalobu na rozpustenie politickej strany z dôvodu, že svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy.

Podľa žalobcu politická strana po obsahovej stránke svoj program stavia najmä na kritike súčasných pomerov. Vo svojom programe a činnosti prostredníctvom populistických argumentov a demagogických sľubov využíva existujúce ťažkosti v sociálnom živote širokých vrstiev obyvateľstva ako aj iné nedostatočne a zdĺhavo riešené spoločenské problémy štátu (najmä rómsku otázku, korupciu či vymožiteľnosť práva), pripravuje odstránenie existujúceho systému demokratického právneho štátu na Slovensku a súčasne hovorí o potrebe zásadnej revízie slovenskej zahraničnej, resp. vojenskej politiky.

10.06.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Regulácia v sieťových odvetviach

Dňa 21. mája 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 128/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon upravuje vybrané ustanovenia tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo v ich časti.

11.06.2024

 

Finančné nástroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Návrhom zákona sa dopĺňa Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ako európsky štrukturálny a investičný fond, z ktorého je poskytovaný na území Slovenskej republiky príspevok na finančné nástroje.

13.06.2024

 

Krajinné plánovanie

Dňa 05.06.2024 vláda schválila návrh zákona o krajinnom plánovaní. Navrhovaný zákon upravuje ciele, úlohy, pôsobnosť orgánov a i. ), základné pojmy (krajina, hodnoty krajiny, krajinný ráz a i.), definíciu krajinného plánovania, základný nástroj krajinného plánovania - dokumentácia krajinného plánovania, ktorou sa komplexne rieši starostlivosť o krajinu.

13.06.2024

 

2. Odborná rada samosprávy

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnila 2. Odborná rada samosprávy s nasledovným programom: 

 1. §5 Občianskeho zákonníka - praktické problémy konania samospráv pri zrejmom zásahu do pokojného stavu (pokračovanie)
 2. Priestupky spojené so zákazom požívania alkoholu na verejných priestranstvách
 3. Vysporiadanie pozemkov pod stavbami (zákon č. 66/2009 Z. z.)
 4. Predzmluvná povinnosť zamestnávateľa voči uchádzačom o zamestnanie na škole
  (vrátane pozície riaditeľa)Zmeny zákona o majetku obcí a problémy s ním spojené

11.06.2024

 

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, sociálne služby a zmena školského zákona

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

11.06.2024

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci

Národná rada SR schválila zákon č. 125/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zákon stanovuje kto môže vykonávať odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra, zubný asistent a sanitár a podmienky prijatia cudzinca do výkonu odbornej pracovnej činnosti. Ďalej samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

11.06.2024

 

Nemožnosť rozpustiť politickú stranu len na základe kritizovania ústavného a právneho poriadku štátu

Generálny prokurátor podal žalobu na rozpustenie politickej strany z dôvodu, že svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy.

Podľa žalobcu politická strana po obsahovej stránke svoj program stavia najmä na kritike súčasných pomerov. Vo svojom programe a činnosti prostredníctvom populistických argumentov a demagogických sľubov využíva existujúce ťažkosti v sociálnom živote širokých vrstiev obyvateľstva ako aj iné nedostatočne a zdĺhavo riešené spoločenské problémy štátu (najmä rómsku otázku, korupciu či vymožiteľnosť práva), pripravuje odstránenie existujúceho systému demokratického právneho štátu na Slovensku a súčasne hovorí o potrebe zásadnej revízie slovenskej zahraničnej, resp. vojenskej politiky.

10.06.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Regulácia v sieťových odvetviach

Dňa 21. mája 2024 Národná rada SR schválila zákon č. 128/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon upravuje vybrané ustanovenia tak, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo v ich časti.

11.06.2024