Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

22.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

22.09.2021

 

Vyhradenie účasti vo verejnom obstarávaní ohľadne stavebných prác len chráneným dielňam

Obec (žalobca) vyhlásila verejnú súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Jednalo sa o preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - o výstavbu nového opevnenia brehov a dna koryta potoka.  Právo účasti na VO vyhradila len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Viacerí záujemcovia o zákazku tvrdili, že možnosť uplatniť výhradné právo účasti na zadávanie zákazky len záujemcom, ktorý majú štatút chránenej dielne/chráneného pracoviska, sa viaže len na také zákazky, ktoré budú občania so zdravotným postihnutím v zodpovedajúcej kvalite schopní vykonávať. Uskutočnenie stavebných prác nie je prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.  Žalovaný (Úrad pre verejné obstarávanie) rozhodnutím nariadil zrušiť verejnú súťaž z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži došlo k porušeniu zákona o VO.

22.09.2021

 

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

21.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej doprave

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021

 

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

22.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Príspevok obce rodičom na MŠ v inom meste

Akým spôsobom môže obec, ktorá nemá zriadenú MŠ, prispieť rodičom na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ? Mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ v inom meste, navýšilo mesačný príspevok s tým, že na dieťa s trvalým pobytom na území mesta si môžu rodičia uplatniť zľavu.

22.09.2021

 

Vyhradenie účasti vo verejnom obstarávaní ohľadne stavebných prác len chráneným dielňam

Obec (žalobca) vyhlásila verejnú súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Jednalo sa o preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - o výstavbu nového opevnenia brehov a dna koryta potoka.  Právo účasti na VO vyhradila len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Viacerí záujemcovia o zákazku tvrdili, že možnosť uplatniť výhradné právo účasti na zadávanie zákazky len záujemcom, ktorý majú štatút chránenej dielne/chráneného pracoviska, sa viaže len na také zákazky, ktoré budú občania so zdravotným postihnutím v zodpovedajúcej kvalite schopní vykonávať. Uskutočnenie stavebných prác nie je prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.  Žalovaný (Úrad pre verejné obstarávanie) rozhodnutím nariadil zrušiť verejnú súťaž z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži došlo k porušeniu zákona o VO.

22.09.2021

 

Pokračovanie pracovného pomeru a odchodné pedagogického zamestnanca

Je možné zamestnávať pedagogických zamestnancov školy ak bol s nimi pracovný pomer ukončený v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. po dovŕšení 65 rokov veku a následne im bolo vyplatené odchodné? Môže sa s takýmto zamestnancom uzatvoriť pracovná zmluva na dobu určitú?

21.09.2021

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dňa 17.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len ako „návrh zákona“).

21.09.2021

 

Príprava „hroziaceho úpadku“ právnických osôb

Dňa 20.09.2021 bol zverejnený v MPK návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1023 o reštrukturalizácii a insolvencii. Nová právna úprava navrhuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok, v tzv. preventívnom konaní, ktoré predstavuje nástroj na efektívne riešenie situácie dlžníka, aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a predísť úpadku, resp. konkurzu.

21.09.2021

 

Kvalifikačné predpoklady osôb vo vnútrozemskej lodnej doprave

Dňa 10.09.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na odbornú spôsobilosť vedúceho plavby na plavebných komorách SR a požiadavky na odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť vodcu malého plavidla, a to[1]:

13.09.2021