Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Určenie sankcie za porušenie VZN v závislosti od subjektu porušenia

Prokurátor podal protest proti VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom médií v čase volebnej kampane na území obce, v ktorom obec ustanovila, že za porušenie VZN možno uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR.

29.02.2024

 

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

Reklamná stavba a chýbajúce práva k pozemku

Žalobca podal 29.12.2017 na prvostupňový orgán žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby, a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy. Žalobca pripojil k žiadosti informatívnu kópiu listu vlastníctva, písomné splnomocnenie, doklad o úhrade správneho poplatku a nájomnú zmluvu na dobu určitú uzavretú s mestom, vrátane dodatku o zmene doby dočasného prenájmu pozemku.

Mesto oznámilo, že žalobca po oznámení, že nájomnú zmluvu nie je možné predlžiť, ani po výzve neodstránil v určenej lehote reklamné zariadenie. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán zastavil konanie.

29.02.2024

 

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

1. September ako deň začiatku školského roka

Dňa 28.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je úprava ustanovení, v ktorých sa ustanovuje deň začiatku školského vyučovania v nadväznosti na čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024. Podľa návrhu 1. september má byť dňom začiatku školského vyučovania, pokiaľ tento deň nepripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu. Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.

29.02.2024

 

Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa majú:

  1. Zapracovať podnety a návrhy v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ako aj racionalizovať proces akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
  2. Upraviť podmienky rezidentského štúdia.
  3. V prílohe č. 3 zákona upraviť doklady o formálnej kvalifikácii lekárov a názvy špecializačných odborov.
  4. Upraviť § 34b (Ovládanie štátneho jazyka) zákona č. 578/2004 Z. z., čím sa má reagovať aj na Doplňujúce odôvodené stanovisko INFR(2018)2183 C(2023)6185 final adresované Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu nesúladu ustanovení slovenského práva s článkom 53 smernice 2005/36/ES.

28.02.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

Určenie sankcie za porušenie VZN v závislosti od subjektu porušenia

Prokurátor podal protest proti VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom médií v čase volebnej kampane na území obce, v ktorom obec ustanovila, že za porušenie VZN možno uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 EUR.

29.02.2024

 

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

Reklamná stavba a chýbajúce práva k pozemku

Žalobca podal 29.12.2017 na prvostupňový orgán žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby, a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy. Žalobca pripojil k žiadosti informatívnu kópiu listu vlastníctva, písomné splnomocnenie, doklad o úhrade správneho poplatku a nájomnú zmluvu na dobu určitú uzavretú s mestom, vrátane dodatku o zmene doby dočasného prenájmu pozemku.

Mesto oznámilo, že žalobca po oznámení, že nájomnú zmluvu nie je možné predlžiť, ani po výzve neodstránil v určenej lehote reklamné zariadenie. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán zastavil konanie.

29.02.2024

 

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024

 

1. September ako deň začiatku školského roka

Dňa 28.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je úprava ustanovení, v ktorých sa ustanovuje deň začiatku školského vyučovania v nadväznosti na čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024. Podľa návrhu 1. september má byť dňom začiatku školského vyučovania, pokiaľ tento deň nepripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu. Ak 1. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok.

29.02.2024

 

Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom zákona sa majú:

  1. Zapracovať podnety a návrhy v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ako aj racionalizovať proces akreditácie študijných programov ďalšieho vzdelávania.
  2. Upraviť podmienky rezidentského štúdia.
  3. V prílohe č. 3 zákona upraviť doklady o formálnej kvalifikácii lekárov a názvy špecializačných odborov.
  4. Upraviť § 34b (Ovládanie štátneho jazyka) zákona č. 578/2004 Z. z., čím sa má reagovať aj na Doplňujúce odôvodené stanovisko INFR(2018)2183 C(2023)6185 final adresované Slovenskej republike podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie z dôvodu nesúladu ustanovení slovenského práva s článkom 53 smernice 2005/36/ES.

28.02.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Umiestnenie fotovoltaických panelov na budovu v pamiatkovej zóne vs. verejný záujem

Žalobkyňa je majiteľkou nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, no sama nie je pamiatkovo chránená. Žalobkyňa chcela na strechu umiestniť niekoľko fotovoltaických panelov, preto požiadala mestský úrad o stanovisko k realizácii jej zámeru. Mestský úrad jej zámer zamietol a zdôraznil, že jednou z chránených hodnôt pamiatkovej zóny je dodržanie tradičnej podoby strešnej krajiny, ktorá je podstatnou súčasťou architektonického dedičstva a práve umiestnenie panelov by mohlo vzhľad strechy narušiť.

29.02.2024