Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Nahradenie vôle účastníka stavebného konania

Najvyšší súd rozhodoval v spore, v ktorom žalobca požadoval nahradenie prejavu vôle žalovaného, s ktorým bol v podielovom spoluvlastníctve parcely. Tento prejav vôle žiadal nahradiť konkrétne v správnom konaní, ktoré sa uskutočňovalo na stavebnom úrade. Argumentom náhrady prejavu vôle bola nulová komunikácia medzi spoluvlastníkmi parcely.

23.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Poskytnutie sociálneho bytu poslancovi

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

22.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Vplyv práva na prístup k vzdelaniu detí na legalizáciu pobytu

Tureckej rodine bolo udelené povolenie na pobyt v Nemecku. Po uplynutí doby platnosti povolenia na pobyt tureckí občania žiadali o predĺženie platnosti týchto povolení alebo vydanie nových povolení na pobyt, ich žiadosti boli zamietnuté.

Tureckí občania podali proti týmto rozhodnutiam žalobu, pričom sa dovolávali práva na pobyt na základe článku 9 prvej vety rozhodnutia č. 1/80. Podľa nich toto ustanovenie priznáva tureckým deťom nielen právo na prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, ale aj právo na pobyt. Okrem toho na zabezpečenie potrebného účinku týchto práv rodičia, ktorí sú oprávnení starať sa o tieto deti, musia mať nevyhnutne právo na pobyt.

Správny súd Düsseldorf prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

Zahŕňa právo, ktoré tureckým deťom priznáva článok 9 prvá veta aj právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte?

22.07.2021

Úprava kompetencií ombudsmana s vplyvom aj na sociálne zariadenia

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

SNSĽP Poskytovanie zľavy za zájazd z dôvodu zaočkovania sa

SNSLP vydalo odborné stanovisko s poukazom na žiadosť Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej ako „SOI“). Na SOI-ku sa obrátili spotrebitelia s podnetmi poukazujúcimi na reklamnú kampaň cestovnej kancelárie, ktorá vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom ochorenia COVID-19 ponúka zľavy na ceny zájazdov len pre zaočkovaných cestujúcich. Spotrebitelia poukazujú na diskrimináciu tých cestujúcich, ktorí zaočkovaní nie sú.

08.07.2021

Povinná rovnosť odmeňovania mužov vs. žien pri rovnakej práci

Žalobcovia (zamestnanci a bývalí zamestnanci spoločnosti) sa žalobou domáhali  priznania rovnosti odmeňovania v spoločnosti. Podľa žalobcov má práca ženských pracovníčok a práca pracovníkov mužského pohlavia zamestnaných spoločnosťou v distribučných centrách rovnakú hodnotu, a tiež je ich práca z právneho hľadiska porovnateľná s prácou týchto pracovníkov tak v zmysle zákona o rovnosti z roku 2010, ako aj článku 157 ZFEÚ, hoci sa táto práca vykonáva v rôznych prevádzkach.

Nakoľko vnútroštátny súd uviedol, že pokiaľ ide o priamy účinok článku 157 ZFEÚ, existuje neistota v rozlišovaní medzi diskrimináciou, ktorú možno konštatovať na základe samotných kritérií totožnosti práce a rovnosti odmeňovania, a tou, ktorú možno konštatovať len na základe podrobnejších vykonávacích ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, rozhodol sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

    1.      Je článok 157 [ZFEÚ] [1]priamo účinný pre nároky založené na tom, že žalobcovia vykonávajú prácu rovnakej hodnoty ako s nimi porovnávané osoby?

    2.  Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je kritérium porovnateľnosti jediného zdroja podľa článku 157 odlišné od otázky rovnakej hodnoty a ak áno,má toto        kritérium priamy účinok?

[1] Článok 157 (pôvodný článok 141 ZES)

1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

2. Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere. Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená: a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby, 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/117 SK b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

08.07.2021

Nahradenie vôle účastníka stavebného konania

Najvyšší súd rozhodoval v spore, v ktorom žalobca požadoval nahradenie prejavu vôle žalovaného, s ktorým bol v podielovom spoluvlastníctve parcely. Tento prejav vôle žiadal nahradiť konkrétne v správnom konaní, ktoré sa uskutočňovalo na stavebnom úrade. Argumentom náhrady prejavu vôle bola nulová komunikácia medzi spoluvlastníkmi parcely.

23.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Poskytnutie sociálneho bytu poslancovi

Obec vlastní sociálne nájomné byty, ktoré spláca formou pevného nájomného ŠFRB. O byt má záujem a nasleduje v poradovníku, súčasný poslanec obecného zastupiteľstva. Môže dostať poslanec tento byt?

22.07.2021

Zníženie nákladov na lieky a terapie

Dňa 22.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

23.07.2021

Vplyv práva na prístup k vzdelaniu detí na legalizáciu pobytu

Tureckej rodine bolo udelené povolenie na pobyt v Nemecku. Po uplynutí doby platnosti povolenia na pobyt tureckí občania žiadali o predĺženie platnosti týchto povolení alebo vydanie nových povolení na pobyt, ich žiadosti boli zamietnuté.

Tureckí občania podali proti týmto rozhodnutiam žalobu, pričom sa dovolávali práva na pobyt na základe článku 9 prvej vety rozhodnutia č. 1/80. Podľa nich toto ustanovenie priznáva tureckým deťom nielen právo na prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave, ale aj právo na pobyt. Okrem toho na zabezpečenie potrebného účinku týchto práv rodičia, ktorí sú oprávnení starať sa o tieto deti, musia mať nevyhnutne právo na pobyt.

Správny súd Düsseldorf prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

Zahŕňa právo, ktoré tureckým deťom priznáva článok 9 prvá veta aj právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte?

22.07.2021

Úprava kompetencií ombudsmana s vplyvom aj na sociálne zariadenia

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]

14.07.2021

SNSĽP Poskytovanie zľavy za zájazd z dôvodu zaočkovania sa

SNSLP vydalo odborné stanovisko s poukazom na žiadosť Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej ako „SOI“). Na SOI-ku sa obrátili spotrebitelia s podnetmi poukazujúcimi na reklamnú kampaň cestovnej kancelárie, ktorá vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom ochorenia COVID-19 ponúka zľavy na ceny zájazdov len pre zaočkovaných cestujúcich. Spotrebitelia poukazujú na diskrimináciu tých cestujúcich, ktorí zaočkovaní nie sú.

08.07.2021

Povinná rovnosť odmeňovania mužov vs. žien pri rovnakej práci

Žalobcovia (zamestnanci a bývalí zamestnanci spoločnosti) sa žalobou domáhali  priznania rovnosti odmeňovania v spoločnosti. Podľa žalobcov má práca ženských pracovníčok a práca pracovníkov mužského pohlavia zamestnaných spoločnosťou v distribučných centrách rovnakú hodnotu, a tiež je ich práca z právneho hľadiska porovnateľná s prácou týchto pracovníkov tak v zmysle zákona o rovnosti z roku 2010, ako aj článku 157 ZFEÚ, hoci sa táto práca vykonáva v rôznych prevádzkach.

Nakoľko vnútroštátny súd uviedol, že pokiaľ ide o priamy účinok článku 157 ZFEÚ, existuje neistota v rozlišovaní medzi diskrimináciou, ktorú možno konštatovať na základe samotných kritérií totožnosti práce a rovnosti odmeňovania, a tou, ktorú možno konštatovať len na základe podrobnejších vykonávacích ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, rozhodol sa prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

    1.      Je článok 157 [ZFEÚ] [1]priamo účinný pre nároky založené na tom, že žalobcovia vykonávajú prácu rovnakej hodnoty ako s nimi porovnávané osoby?

    2.  Ak je odpoveď na prvú otázku záporná, je kritérium porovnateľnosti jediného zdroja podľa článku 157 odlišné od otázky rovnakej hodnoty a ak áno,má toto        kritérium priamy účinok?

[1] Článok 157 (pôvodný článok 141 ZES)

1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

2. Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo plat a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere. Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená: a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby, 30.3.2010 Úradný vestník Európskej únie C 83/117 SK b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

4. Vzhľadom na cieľ plne zabezpečiť v praxi rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v pracovnom procese nebráni zásada rovnakého zaobchádzania žiadnemu členskému štátu zachovať alebo zaviesť opatrenia umožňujúce osobitné výhody menej zastúpenému pohlaviu pre ľahšie uplatnenie sa v odbornej pracovnej činnosti alebo ako prevenciu či kompenzáciu nevýhod v profesijnej kariére.

08.07.2021