Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Nezaplatenie poistenia v nezamestnanosti za invalidného zamestnanca

Zamestnávateľ nezaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti za obdobie 2013 – 2021 z dôvodu, že išlo o zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %. Na základe výzvy Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný doplatiť uvedené poistenie. Môže zamestnávateľ spätne opraviť výkazy a žiadať od zamestnanca doplatenie čiastky, ktorá mu mala byť zrazená z príjmu zamestnávateľom z titulu platby poistenia v nezamestnanosti?

12.08.2022

 

Úprava jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nesprávne preberanie a modifikovanie právnych predpisov vo VZN

Prokurátor podal protest proti VZN obce o sociálnych službách z dôvodu, že prevažná väčšina ustanovení VZN je opisom zákona o sociálnych službách a v niektorých prípadoch obec rozširujúcim, ako aj zužujúcim spôsobom, neprípustne menila niektoré ustanovenia zákona o sociálnych službách.

12.08.2022

 

Čo sa zmenilo pri nakladaní so stavebnými odpadmi?

S účinnosťou od 1. júla 2022 boli schválené viaceré legislatívne zmeny pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Hlavným cieľom týchto zmien je odkloniť stavebné odpady zo skládok a podporiť ich zhodnotenie a recykláciu.

12.08.2022

 

Posilnenie oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v CMP

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv (t. j. konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka).

09.08.2022

 

Zelené verejné obstarávanie

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR na rok 2021

Dňa 09.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021. Správa podáva informáciu o stave v poľnohospodárstve a potravinárstve  a informáciu o efektívnosti poskytovania podpôr a dotácií podľa zákona č. 280/2017 Z. z. za kalendárny rok 2021.

10.08.2022

 

Ochrana záujmu dieťaťa pri policajnom zásahu

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorého cieľom je ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa.

09.08.2022

 

Zmeny v zákone o dráhach a novelizácia stavebno-technických požiadaviek

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022

 

Nezaplatenie poistenia v nezamestnanosti za invalidného zamestnanca

Zamestnávateľ nezaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti za obdobie 2013 – 2021 z dôvodu, že išlo o zamestnanca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 %. Na základe výzvy Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný doplatiť uvedené poistenie. Môže zamestnávateľ spätne opraviť výkazy a žiadať od zamestnanca doplatenie čiastky, ktorá mu mala byť zrazená z príjmu zamestnávateľom z titulu platby poistenia v nezamestnanosti?

12.08.2022

 

Úprava jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nesprávne preberanie a modifikovanie právnych predpisov vo VZN

Prokurátor podal protest proti VZN obce o sociálnych službách z dôvodu, že prevažná väčšina ustanovení VZN je opisom zákona o sociálnych službách a v niektorých prípadoch obec rozširujúcim, ako aj zužujúcim spôsobom, neprípustne menila niektoré ustanovenia zákona o sociálnych službách.

12.08.2022

 

Čo sa zmenilo pri nakladaní so stavebnými odpadmi?

S účinnosťou od 1. júla 2022 boli schválené viaceré legislatívne zmeny pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Hlavným cieľom týchto zmien je odkloniť stavebné odpady zo skládok a podporiť ich zhodnotenie a recykláciu.

12.08.2022

 

Posilnenie oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v CMP

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, ktorého cieľom je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv (t. j. konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka).

09.08.2022

 

Zelené verejné obstarávanie

Dňa 05.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh na uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb.

08.08.2022

 

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR na rok 2021

Dňa 09.08.2022 bola v MPK zverejnená Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021. Správa podáva informáciu o stave v poľnohospodárstve a potravinárstve  a informáciu o efektívnosti poskytovania podpôr a dotácií podľa zákona č. 280/2017 Z. z. za kalendárny rok 2021.

10.08.2022

 

Ochrana záujmu dieťaťa pri policajnom zásahu

Dňa 03.08.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorého cieľom je ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa.

09.08.2022

 

Zmeny v zákone o dráhach a novelizácia stavebno-technických požiadaviek

Dňa 05.08.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe sa navrhuje nové prerozdelenie špeciálnych dráh.

08.08.2022