Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Vlastný koeficient preddavku na poplatok za komunálny odpad pre vybrané domácnosti

Môže obec zaviesť pre vybrané domácnosti vlastný koeficient pri stanovení výšky preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálny odpad s cieľom odstrániť znevýhodnenie týchto domácností? Ak bude takéto VZN zrušené na základe žaloby prokurátora, aký vplyv to bude mať na vybrané preddavky?

06.12.2022

 

Interná korešpondencia a doba ochrany informácie o životnom prostredí

FO podala infožiadosť s cieľom získať dokumenty týkajúce sa vyrúbania stromov v zámockom parku, ku ktorému došlo v rámci uskutočnenia stavebného projektu infraštruktúry a územného plánovania. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že informáciu nie je možné poskytnúť nakoľko obsahuje internú korešpondenciu.

Prejudiciálne otázky zneli nasledovne:
„Má sa článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. e) smernice [2003/4] vykladať tak, že pojem ‚interná korešpondencia‘ zahŕňa všetku korešpondenciu, ktorá neopustí internú sféru verejného orgánu povinného poskytnúť informácie?

Trvá ochrana ‚internej korešpondencie‘ podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku písm. e) smernice 2003/4 časovo neobmedzene?“

06.12.2022

 

Oprávnenie vydať VZN a účinnosť zákona o odpadoch

Prokurátor podal protest proti VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na vydanie ktorého si obec odvodila oprávnenie z už neplatného zákona.

06.12.2022

 

Riaditeľ školy ako člen komisie obecného zastupiteľstva

Môže riaditeľ školy zriadenej mestom byť členom komisie obecného zastupiteľstva? Môže poberať za výkon tejto funkcie symbolickú odmenu?

05.12.2022

 

Úprava výšky financií neštátnym školám počas roka

Ako obec postupuje voči neštátnym školám pri zmene informácie o výške finančných prostriedkov, ktoré majú byť v rámci poukázaného podielu výnosu dane určené pre príslušný rozpočtový rok pre financovanie škôl?

05.12.2022

 

Finančná podpora na štúdium v zahraničí

Štátny príslušník jedného členského štátu s bydliskom v inom členskom štáte požiadal krajinu pôvodu o finančnú podporu na univerzitné štúdium v členskom štáte bydliska. Uviedol, že jeho otec je považovaný za migrujúceho pracovníka. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že nespĺňal podmienku bydliska v štáte, ktorého je príslušníkom.

Okrem toho bola žiadosť odmietnutá z dôvodu, že si nemôže nárokovať túto podporu na základe podmienky svojho postavenia rodinného príslušníka migrujúceho pracovníka, keďže jeho otec v súčasnosti pracuje v členskom štáte pôvodu, a preto nespĺňa alternatívnu podmienku začlenenia do švédskej spoločnosti, ktorá umožňuje upustiť od podmienky bydliska.

Prejudiciálna otázka znela:

„Môže členský štát (krajina pôvodu) v prípade dieťaťa migrujúceho pracovníka, ktorý sa vrátil, stanoviť bez ohľadu na článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 2 nariadenia č. 492/20111 a s prihliadnutím na svoje rozpočtové záujmy požiadavku väzby uvedeného dieťaťa s krajinou pôvodu, aby mu bolo možné priznať študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inom členskom štáte Únie, v ktorom predtým pracoval jeho rodič (hostiteľská krajina), ak

  1. po návrate z hostiteľskej krajiny rodič dieťaťa žil a pracoval v krajine pôvodu najmenej osem rokov,
  2. dieťa svojho rodiča do krajiny pôvodu nesprevádzalo a od narodenia žije v hostiteľskej krajine a
  3. krajina pôvodu stanovuje rovnakú požiadavku väzby aj pre iných štátnych príslušníkov v krajine pôvodu, ktorí nespĺňajú požiadavku pobytu a žiadajú o študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inej krajine EÚ?“

05.12.2022

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Diskriminácia žien pri odchode do predčasného starobného dôchodku

Žena, ktorá mala tri deti sa rozhodla dobrovoľne odísť do predčasného starobného dôchodku a poberať dôchodok. Jej žiadosti o odchod bolo vyhovené, no nebol jej priznaný príspevok k dôchodku z dôvodu materstva.

Prejudiciálna otázka znela:

„Možno ustanovenie, akým je článok 60 ods. 4 [LGSS], podľa ktorého ženy, ktoré dobrovoľne odídu do predčasného dôchodku, nemajú nárok na príspevok k dôchodku z dôvodu materstva – na rozdiel od žien, ktoré odídu do dôchodku dobrovoľne vo veku stanovenom v zákone alebo ktoré odídu do predčasného dôchodku, avšak z dôvodu činnosti vykonávanej počas svojho pracovného života, zdravotného postihnutia alebo preto, že prestali pracovať pred vznikom nároku na dôchodok z dôvodu, ktorý im nie je možné pripísať – považovať za priamu diskrimináciu v zmysle smernice 79/7?“

02.12.2022

 

Vlastný koeficient preddavku na poplatok za komunálny odpad pre vybrané domácnosti

Môže obec zaviesť pre vybrané domácnosti vlastný koeficient pri stanovení výšky preddavku na poplatok za vážený množstvový zber komunálny odpad s cieľom odstrániť znevýhodnenie týchto domácností? Ak bude takéto VZN zrušené na základe žaloby prokurátora, aký vplyv to bude mať na vybrané preddavky?

06.12.2022

 

Interná korešpondencia a doba ochrany informácie o životnom prostredí

FO podala infožiadosť s cieľom získať dokumenty týkajúce sa vyrúbania stromov v zámockom parku, ku ktorému došlo v rámci uskutočnenia stavebného projektu infraštruktúry a územného plánovania. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že informáciu nie je možné poskytnúť nakoľko obsahuje internú korešpondenciu.

Prejudiciálne otázky zneli nasledovne:
„Má sa článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. e) smernice [2003/4] vykladať tak, že pojem ‚interná korešpondencia‘ zahŕňa všetku korešpondenciu, ktorá neopustí internú sféru verejného orgánu povinného poskytnúť informácie?

Trvá ochrana ‚internej korešpondencie‘ podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku písm. e) smernice 2003/4 časovo neobmedzene?“

06.12.2022

 

Oprávnenie vydať VZN a účinnosť zákona o odpadoch

Prokurátor podal protest proti VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na vydanie ktorého si obec odvodila oprávnenie z už neplatného zákona.

06.12.2022

 

Riaditeľ školy ako člen komisie obecného zastupiteľstva

Môže riaditeľ školy zriadenej mestom byť členom komisie obecného zastupiteľstva? Môže poberať za výkon tejto funkcie symbolickú odmenu?

05.12.2022

 

Úprava výšky financií neštátnym školám počas roka

Ako obec postupuje voči neštátnym školám pri zmene informácie o výške finančných prostriedkov, ktoré majú byť v rámci poukázaného podielu výnosu dane určené pre príslušný rozpočtový rok pre financovanie škôl?

05.12.2022

 

Finančná podpora na štúdium v zahraničí

Štátny príslušník jedného členského štátu s bydliskom v inom členskom štáte požiadal krajinu pôvodu o finančnú podporu na univerzitné štúdium v členskom štáte bydliska. Uviedol, že jeho otec je považovaný za migrujúceho pracovníka. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že nespĺňal podmienku bydliska v štáte, ktorého je príslušníkom.

Okrem toho bola žiadosť odmietnutá z dôvodu, že si nemôže nárokovať túto podporu na základe podmienky svojho postavenia rodinného príslušníka migrujúceho pracovníka, keďže jeho otec v súčasnosti pracuje v členskom štáte pôvodu, a preto nespĺňa alternatívnu podmienku začlenenia do švédskej spoločnosti, ktorá umožňuje upustiť od podmienky bydliska.

Prejudiciálna otázka znela:

„Môže členský štát (krajina pôvodu) v prípade dieťaťa migrujúceho pracovníka, ktorý sa vrátil, stanoviť bez ohľadu na článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 2 nariadenia č. 492/20111 a s prihliadnutím na svoje rozpočtové záujmy požiadavku väzby uvedeného dieťaťa s krajinou pôvodu, aby mu bolo možné priznať študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inom členskom štáte Únie, v ktorom predtým pracoval jeho rodič (hostiteľská krajina), ak

  1. po návrate z hostiteľskej krajiny rodič dieťaťa žil a pracoval v krajine pôvodu najmenej osem rokov,
  2. dieťa svojho rodiča do krajiny pôvodu nesprevádzalo a od narodenia žije v hostiteľskej krajine a
  3. krajina pôvodu stanovuje rovnakú požiadavku väzby aj pre iných štátnych príslušníkov v krajine pôvodu, ktorí nespĺňajú požiadavku pobytu a žiadajú o študentskú finančnú podporu na štúdium v zahraničí v inej krajine EÚ?“

05.12.2022

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Diskriminácia žien pri odchode do predčasného starobného dôchodku

Žena, ktorá mala tri deti sa rozhodla dobrovoľne odísť do predčasného starobného dôchodku a poberať dôchodok. Jej žiadosti o odchod bolo vyhovené, no nebol jej priznaný príspevok k dôchodku z dôvodu materstva.

Prejudiciálna otázka znela:

„Možno ustanovenie, akým je článok 60 ods. 4 [LGSS], podľa ktorého ženy, ktoré dobrovoľne odídu do predčasného dôchodku, nemajú nárok na príspevok k dôchodku z dôvodu materstva – na rozdiel od žien, ktoré odídu do dôchodku dobrovoľne vo veku stanovenom v zákone alebo ktoré odídu do predčasného dôchodku, avšak z dôvodu činnosti vykonávanej počas svojho pracovného života, zdravotného postihnutia alebo preto, že prestali pracovať pred vznikom nároku na dôchodok z dôvodu, ktorý im nie je možné pripísať – považovať za priamu diskrimináciu v zmysle smernice 79/7?“

02.12.2022