Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Opatrenia na konsolidáciu verejných financií - upresnenie zmien

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.

06.12.2023

 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu a výber nádoby

Prokurátor podal protest proti VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Obec vo VZN určila, že pri výbere veľkosti zbernej nádoby, majú tri možnosti iba jednočlenné a dvojčlenné domácnosti a tzv. chalupári. Ostatní pôvodcovia majú možnosť vybrať si iba z dvoch veľkostí. Ďalej obec stanovila, že zber zmesového odpadu sa bude uskutočňovať podľa harmonogramu zberovej spoločnosti.

06.12.2023

 

Neoprávnenosť tvoriť a vykladať priestupkové právo vo VZN

Prokurátor podal protest proti VZN o verejnej kanalizácii v obci, v ktorom obec neoprávnene tvorila a vykladala priestupkové právo.

06.12.2023

 

Opatrenia na konsolidáciu verejných financií – dopady aj na neziskový sektor

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.

06.12.2023

 

Náhrada škody za povodeň a zodpovedný subjekt za škodu

Žalobkyňa žiadala o náhradu škody, ktorá jej vznikla v súvislosti s nesprávnym úradným postupom spočívajúcim v nečinnosti a v nedodržaní manipulačného poriadku vodného diela, pretože vodné dielo nebolo dostatočne vyprázdnené na to, aby mohlo prijať povodňovú vodu. Žalobkyňa ďalej položila súdu otázku, či je v prípade porušenia predpisov pasívne vecne legitimovaný štát, ktorý je vlastníkom vodného diela alebo iný subjekt.

06.12.2023

 

Reštitučný nárok cirkvi a rozhodný dátum

Sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť, v ktorej nesúhlasí s rozhodnutím štátneho pozemkového úradu, ktorým nebolo vyhovené jeho reštitučnému nároku na vydanie pozemkov. Sťažovateľ navrhuje, aby boli predmetné rozhodnutia zrušené pre porušenie listiny základných práv a slobôd kvôli porušeniu ochrany vlastníctva.

06.12.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Zmena zákona o civilnom letectve

Dňa 29.11.2023 bol do predbežného pripomienkovania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Návrhom zákona sa má zabezpečiť, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené niektoré aj súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. V súčasnosti je oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená na národnej úrovni len čiastočne.

01.12.2023

 

Opatrenia na konsolidáciu verejných financií - upresnenie zmien

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.

06.12.2023

 

Odvoz zmesového komunálneho odpadu a výber nádoby

Prokurátor podal protest proti VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Obec vo VZN určila, že pri výbere veľkosti zbernej nádoby, majú tri možnosti iba jednočlenné a dvojčlenné domácnosti a tzv. chalupári. Ostatní pôvodcovia majú možnosť vybrať si iba z dvoch veľkostí. Ďalej obec stanovila, že zber zmesového odpadu sa bude uskutočňovať podľa harmonogramu zberovej spoločnosti.

06.12.2023

 

Neoprávnenosť tvoriť a vykladať priestupkové právo vo VZN

Prokurátor podal protest proti VZN o verejnej kanalizácii v obci, v ktorom obec neoprávnene tvorila a vykladala priestupkové právo.

06.12.2023

 

Opatrenia na konsolidáciu verejných financií – dopady aj na neziskový sektor

Dňa 04.12.2023 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Opatrenia zahŕňajú zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľov a živnostníkov o 1%,  zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky a alkohol, správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zrušenie 01.09. ako štátneho sviatku, osobitný odvod v bankovníctve, osobitné zdanie z činností v oblasti ropy, minimálna daň právnickej osoby a ďalšie.

06.12.2023

 

Náhrada škody za povodeň a zodpovedný subjekt za škodu

Žalobkyňa žiadala o náhradu škody, ktorá jej vznikla v súvislosti s nesprávnym úradným postupom spočívajúcim v nečinnosti a v nedodržaní manipulačného poriadku vodného diela, pretože vodné dielo nebolo dostatočne vyprázdnené na to, aby mohlo prijať povodňovú vodu. Žalobkyňa ďalej položila súdu otázku, či je v prípade porušenia predpisov pasívne vecne legitimovaný štát, ktorý je vlastníkom vodného diela alebo iný subjekt.

06.12.2023

 

Reštitučný nárok cirkvi a rozhodný dátum

Sťažovateľ podal ústavnú sťažnosť, v ktorej nesúhlasí s rozhodnutím štátneho pozemkového úradu, ktorým nebolo vyhovené jeho reštitučnému nároku na vydanie pozemkov. Sťažovateľ navrhuje, aby boli predmetné rozhodnutia zrušené pre porušenie listiny základných práv a slobôd kvôli porušeniu ochrany vlastníctva.

06.12.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Zmena zákona o civilnom letectve

Dňa 29.11.2023 bol do predbežného pripomienkovania predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon). Návrhom zákona sa má zabezpečiť, že oblasť bezpilotných lietadiel, bezpilotných leteckých systémov a vzdušného priestoru U-space bude mať komplexnú národnú právnu úpravu pri zohľadnení už upravených oblastí príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a tých oblastí, ktoré právne záväzné akty Európskej únie neupravujú, čím budú vykonané nielen príslušné právne záväzné akty Európskej únie, ale budú odstránené niektoré aj súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. V súčasnosti je oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená na národnej úrovni len čiastočne.

01.12.2023