Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Doručovanie v stavebnom konaní s veľkým počtom účastníkov vs. doručovanie novému účastníkovi konania po podaní odvolania

Magistrát mesta rozhodnutím čiastočne zmenil odvolanie žalobcov, vo väčšine prípadov však potvrdil dve rozhodnutia o umiestnení budovy, ktoré vydal Obvodný úrad v konaniach s veľkým počtom účastníkov konania. Toto rozhodnutie Magistrát zverejnil na úradnej tabuli ako verejnú vyhlášku a mal za to, že tým bola žalobcovi, ako vedľajšiemu účastníkovi konania, ktorý podal odvolanie, doručená.  Žalobca namietal, že hoci v prvom stupni konania vystupoval ako pasívny účastník konania, podaním odvolania sa stal aktívnym účastníkom, a teda rozhodnutie mu malo byť doručené individuálne. 

15.04.2024

 

Podmienenosť výšky dávky v hmotnej núdzi aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie

Úrad práce rozhodnutím žalobcovi znížil dávku v hmotnej núdzi po tom, ako žalobca odmietol ponuku na vykonávanie pracovných činností, ktorá mu bola zaslaná Úradom práce s poučením, že v prípade odmietnutia alebo nenastúpenia na výkon tejto ponuky po jej akceptovaní sa mu dávka v hmotnej núdzi zníži. Žalobca namietal, že odmietnutie aktivačnej práce nemá vplyv na zníženie jeho životnej úrovne.

15.04.2024

 

Používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta

Prokurátor podal protest proti VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta, v ktorom mesto, okrem iného, stanovilo zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta a určilo obdobia a typy podujatí, na ktoré sa zákaz nevzťahuje, pričom pri určitých podujatiach určilo náležitosti písomnej žiadosti o povolenie výnimky.

15.04.2024

 

Dobrovoľnícka služba vykonávaná pre právnickú osobu a nelegálne zamestnávanie

V rámci kontroly dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bola u žalobcu podnikateľa vykonaná kontrola, počas ktorej osoba potvrdila vykonávanie konkrétnych činností  (uvádzanie hostí, starostlivosť o hostí, udržiavanie poriadku v rokovacích miestnostiach) pre žalobcu na základe zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Záverom protokolu o výsledku kontroly bolo zistenie využívania závislej práce osoby, ktorá vykonávala pre žalobcu prácu asistentky, sekretárky, bez založeného pracovnoprávneho vzťahu, a teda porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa mu bola uložená pokuta. Žalobca namietal, že dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

15.04.2024

 

Zmeny štatútu Rady vlády pre osoby ŤZP

Dňa 12.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh  Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím. Predkladaným návrhom sa zosúlaďuje znenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

15.04.2024

 

Odpustenie zmeškania lehoty pri príspevku na zamestnávanie postihnutej osoby

Žalobkyně podle zákona o zaměstnanosti doručila správnímu orgánu žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Současně s žádostí požádala o prominutí zmeškání úkonu dle správního řádu. V ní uvedla, že v důsledku diagnostiky onemocnění COVID-19 u jednatele společnosti a následné nařízené karantény u jejich zaměstnanců došlo k narušení administrativního chodu žalobkyně. Správní orgán příspěvek žalobkyni neposkytl.

11.04.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

28.03.2024

 

Doručovanie v stavebnom konaní s veľkým počtom účastníkov vs. doručovanie novému účastníkovi konania po podaní odvolania

Magistrát mesta rozhodnutím čiastočne zmenil odvolanie žalobcov, vo väčšine prípadov však potvrdil dve rozhodnutia o umiestnení budovy, ktoré vydal Obvodný úrad v konaniach s veľkým počtom účastníkov konania. Toto rozhodnutie Magistrát zverejnil na úradnej tabuli ako verejnú vyhlášku a mal za to, že tým bola žalobcovi, ako vedľajšiemu účastníkovi konania, ktorý podal odvolanie, doručená.  Žalobca namietal, že hoci v prvom stupni konania vystupoval ako pasívny účastník konania, podaním odvolania sa stal aktívnym účastníkom, a teda rozhodnutie mu malo byť doručené individuálne. 

15.04.2024

 

Podmienenosť výšky dávky v hmotnej núdzi aktívnou účasťou občana na riešení svojej životnej situácie

Úrad práce rozhodnutím žalobcovi znížil dávku v hmotnej núdzi po tom, ako žalobca odmietol ponuku na vykonávanie pracovných činností, ktorá mu bola zaslaná Úradom práce s poučením, že v prípade odmietnutia alebo nenastúpenia na výkon tejto ponuky po jej akceptovaní sa mu dávka v hmotnej núdzi zníži. Žalobca namietal, že odmietnutie aktivačnej práce nemá vplyv na zníženie jeho životnej úrovne.

15.04.2024

 

Používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta

Prokurátor podal protest proti VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta, v ktorom mesto, okrem iného, stanovilo zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta a určilo obdobia a typy podujatí, na ktoré sa zákaz nevzťahuje, pričom pri určitých podujatiach určilo náležitosti písomnej žiadosti o povolenie výnimky.

15.04.2024

 

Dobrovoľnícka služba vykonávaná pre právnickú osobu a nelegálne zamestnávanie

V rámci kontroly dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bola u žalobcu podnikateľa vykonaná kontrola, počas ktorej osoba potvrdila vykonávanie konkrétnych činností  (uvádzanie hostí, starostlivosť o hostí, udržiavanie poriadku v rokovacích miestnostiach) pre žalobcu na základe zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Záverom protokolu o výsledku kontroly bolo zistenie využívania závislej práce osoby, ktorá vykonávala pre žalobcu prácu asistentky, sekretárky, bez založeného pracovnoprávneho vzťahu, a teda porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa mu bola uložená pokuta. Žalobca namietal, že dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

15.04.2024

 

Zmeny štatútu Rady vlády pre osoby ŤZP

Dňa 12.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh  Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím. Predkladaným návrhom sa zosúlaďuje znenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

15.04.2024

 

Odpustenie zmeškania lehoty pri príspevku na zamestnávanie postihnutej osoby

Žalobkyně podle zákona o zaměstnanosti doručila správnímu orgánu žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Současně s žádostí požádala o prominutí zmeškání úkonu dle správního řádu. V ní uvedla, že v důsledku diagnostiky onemocnění COVID-19 u jednatele společnosti a následné nařízené karantény u jejich zaměstnanců došlo k narušení administrativního chodu žalobkyně. Správní orgán příspěvek žalobkyni neposkytl.

11.04.2024

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Poplatky u notára v dedičskom konaní a počet dedičov

Aké poplatky u notára sú spojené s dedičským konaním? Odvíja sa výška poplatkov od počtu dedičov?

28.03.2024